Játékszabályzat

1.      A játék szervezője

  1. A játék szervezője a MAYO CHIX Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 173.; Cg. 01-09-687855; adószám: 12470785-2-42 képviselő: Szentpétery István ügyvezető) – a továbbiakban: Játékszervező –. 

2.      A Játék 

2.1.       Jelen játékszabályzat a Darai Andrea által üzemeltetett www.instagram.com/darai_andrea címen található Instagram oldalon meghirdetett MAYO CHIX nyereményjátékokra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.

2.2.   A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.3.   A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, illetve a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

2.4.  Darai Andrea, illetve az Instagram közösségi oldal a Játék szervezésében, a nyeremények biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben nem vesz részt, a Játékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, azokért felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn.

3.      A Játékban résztvevő személyek

3.1.       A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.

3.2.       Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.

3.3.       A Játékban nem vehetnék részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói

4.      A Játék időtartama

4.1.       A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.

4.2.  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

5.      A Játék feltételei és menete

5.1.       A Játékban való részvétel feltétele a Darai Andrea Instagram oldalára feltöltött, a nyereményjáték leírását tartalmazó  kép like-olása, valamint a Játék leírásában feltett kérdésre a képhez fűzött hozzászólás formájában történő válaszadás.

5.2.       A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben a Darai Andrea Instagram oldalára feltöltött, a Játékban résztvevő képpel együtt kerül közzétételre.

5.3.       A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.

5.4.       A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

6.      Sorsolás és nyeremény

6.1.       A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.

6.2.       Minden meghirdetett Játékot követően egy nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.

6.3.       A nyeremény minden esetben egy, a Játékszervező által forgalmazott ruhadarab vagy kiegészítő, amely a Játékra történő felhívásban kerül pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6.4.       A nyertesek értesítése az Instagram üzenetküldő rendszerén keresztül történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.5.       A nyeremény kézbesítése csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.

6.6.       A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.

6.7.       Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.

7.      Adatkezelés

7.1.       A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

7.2.       A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

7.3.       A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.

7.4.       A Játékszervező a játékosok adatait kizárólag a Játék lebonyolításához kapcsolódóan kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat át nem adja, a nyeremény kézbesítését követően pedig törli őket.

8.      A Játékszervező felelőssége

8.1.       A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2.       A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.

8.3.  A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.4. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.5. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

 

8.6. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel és Darai Andreával szembeni igényérvényesítésről. 

9.      Általános rendelkezések 

9.1.       A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

9.2.       A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.

9.3.       Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

9.4.       Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel elfogadnak.

9.5.       Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.mayochix-webshop.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.

9.6. A Játékszervező válasz e-mailt nem küld.

9.7. Az Instagram oldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására az Instagram keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

 

INSTAGRAM

@mayo_chix

Kosár tartalma